1. Strona główna
  2. Wentylacja
  3. Systemy wentylacji
  4. EXIT.GP system wentylacji garaży podziemnych

SYSTEM EXIT.GP AERECO – SYSTEM WENTYLACJI GARAŻY PODZIEMNYCH

 

Samoczynne urządzenia oddymiające.

Wentylacja indukcyjna w garażu spełnia dwa podstawowe zadania. Po pierwsze zapewnia skuteczne usuwanie zanieczyszczeń powietrza, które wynikają z eksploatacji samochodów. Po drugie usuwa gazy pożarowe, które powstają w trakcie pożaru, zabezpieczając tym samym konstrukcję budynku przed uszkodzeniem. Intensywna wymiana powietrza znacznie ułatwia prowadzenie akcji gaśniczej. Wentylacja indukcyjna jest projektowana w sposób nie utrudniający ewakuacji ludzi z garażu.

 

ZASADA DZIAŁANIA SYSTEMU EXIT.GP AERECO

 

System wentylacji indukcyjnej oparty jest na pracy układu wentylatorów podstropowych oraz wentylatorów głównych wyciągowych i nawiewnych. W trybie normlanej pracy wentylatory indukcyjne wykorzystuje się do transportu powietrza od punktów nawiewnych do punktów wyciągowych, co powoduje jednoczesne rozcieńczanie i usuwanie zanieczyszczonego powietrza poza budynek. W trybie pracy pożarowej system EXIT.GP ma zapobiec rozprzestrzenianiu się dymu i skierować go do najbliższych punktów wyciągowych zapewniając bezpieczną ewakuację, ochronę konstrukcji budynku oraz warunki umożliwiające prowadzenie akcji gaśniczej. Efekt działania systemu wentylacji indukcyjnej w znacznym stopniu usprawnia zlokalizowanie miejsca i źródła pożaru, co przyczynia się do szybszego ugaszenia ognia.

 

WENTYLACJA BYTOWA

Wentylacja bytowa oparta na indukcyjnej nawiewno-wywiewnej instalacji mechanicznej sterowana jest w dwóch progów określanych przez detektory CO i LPG rozmieszczone w garażu. Dodatkowo wentylacja jest sterowana zegarem w trybie godzinowym i tygodniowym. Nastawy czasowe mogą być dostosowane do indywidualnych wymagań administracji obiektu.

Przewietrzanie czasowe:
Ten tryb wentylacji jest uruchamiany okresowo w godzinach szczytów komunikacyjnych. System umożliwia dostosowanie czasu działania zgodnie z zaleceniami administracji budynku. Załączenie wentylacji na podstawie detekcji CO i LPG następuje niezależnie od trybu przewietrzania.

  • Wentylatory indukcyjne – praca na I biegu.
  • Wentylator główny bytowy – praca ciągła na I biegu.

I próg detekcji CO i/lub LPG:
Detektory po wykryciu stężenia CO lub LPG na podwyższonym poziomie uruchamiają system wentylacji w następującym trybie:

  • Wentylatory indukcyjne – praca ciągła na I biegu.
  • Wentylator główny bytowy – praca ciągła na II biegu.

II próg detekcji CO i/lub LPG:
Jeżeli stężenie zanieczyszczeń powietrza nie spada, lecz podnosi się przekraczając II próg detekcji wówczas system wentylacji bytowej jest uruchamiany z maksymalną wydajnością. Jeżeli pomimo pracy wentylacji z maksymalną prędkością stężenia zanieczyszczeń nie ulegają obniżeniu wówczas zostają zapalone tablice „OPUŚĆ GARAŻ NADMIAR SPALIN” oraz tablica „ZAKAZ WJAZDU NADMIAR SPALIN”.

Podczas pracy w tym trybie wentylatory pracują z następującymi ustawieniami:

  • Wentylatory indukcyjne – praca ciągła na II biegu.
  • Wentylator główny bytowy – praca ciągła na II biegu.

 

WENTYLACJA POŻAROWA

Po równoczesnym wykryciu pożaru przez dwie czujki dymu lub jedną czujkę dymu oraz wciśnięcie przycisku ROP następuje: W pierwszej kolejności zostają zamknięte klapy przeciwpożarowe nie realizujące funkcji oddymiania lub napowietrzania pożarowego w danym scenariuszu, równocześnie zostają otwarte klapy przeciwpożarowe realizujące tę funkcję. W tym samym czasie zostaje otwarta brama wjazdowa. Następnie zostają załączone wentylatory główne na prędkości maksymalnej i w kierunku zgodnym z przyjętym w scenariuszu (wyciąg lub napowietrzanie). Wentylatory główne oddymiające osiągają projektowaną wydajność po ok. 60 s od momentu wykrycia pożaru. Wartość ta jest uwzględniona w symulacji CFD. Uruchomienie wentylatorów indukcyjnych na II biegu w kierunku określonym w scenariuszu następuje po minięciu czasu niezbędnego na ewakuację. Wentylatory indukcyjne osiągają projektowy ciąg po upływie 10 s.

Powietrze nawiewane jest do garażu za pomocą szachtu pracującego w trybie rewersyjnym (nawiewnym). Różnica pomiędzy wyciągiem i nawiewem jest uzupełniana za pośrednictwem otworów/szachtów grawitacyjnych (kompensacyjnych).

Intensywność wentylacji pożarowej jest uzależniona od wymaganej klasy systemu. Zgodnie z wytycznymi ITB rozróżniamy system oczyszczania z dymu oraz kontroli dymu i ciepła.

Systemy oczyszczania z dymu mogą być stosowane w budynkach ZL IV i ZL V o powierzchni strefy mniejszej niż 5 000 m2. W pozostałych przypadkach należy stosować systemy kontroli dymu i ciepła. Szczegółowe wymagania dla systemów znajdują się w wytycznych ITB.

 

ZAKRES OFERTY AERECO

 

WSPARCIE PROJEKTOWE
Pomoc w tworzeniu koncepcji wentylacji bytowej i pożarowej garażu. Optymalne rozmieszczenie punktów wyciągowych, nawiewnych i kompensacyjnych. Rozmieszczenie wentylatorów indukcyjnych. Dobór parametrów technicznych wentylatorów. Pomoc przy tworzeniu opisów projektowych.

ANALIZA CFD
Jest realizowana w celu optymalizacji i potwierdzenia poprawności projektu wentylacji. Symulacja CFD obejmuje okres od powstania pożaru do osiągnięcia maksymalnego poziomu mocy mającego miejsce w momencie pożaru trzech samochodów (zgodnie z wytycznymi ITB). Wyniki symulacji są opracowane w formie raportu zawierającego analizę słowną oraz wizualizację graficzną.

DOSTARCZENIE WENTYLATORÓW.
Oferowane wentylatory główne są przystosowane do pracy w temperaturze: 400 °C przez 2 h, 300 °C przez 1 h, 300 °C przez 2 h oraz 200 °C przez 2 h. W przypadku wentylatorów indukcyjnych pożarowych odporność ogniowa wynosi 400 °C przez 2 h. Zgodność odporności ogniowej wentylatorów z normą jest potwierdzona znakiem CE. Wentylatory są dostarczane wraz z osprzętem takim jak: stopy montażowe, wibroizolatory, króćce elastyczne oraz przeciwkołnierze.

PROJEKTOWANIE I DOSTARCZANIE CZUJNIKÓW oraz TABLIC OSTRZEGAWCZYCH.
AERECO pomaga w opracowaniu projektu rozmieszczenia i okablowania czujników i tablic ostrzegawczych. Dostarczane przez AERECO czujniki oraz tablice współpracują z automatyką sterującą ACC.GP.

DOSTARCZENIE AUTOMATYKI STERUJĄCEJ.
Automatyka ACC.GP reguluje tryby pracy „bytowy” i „pożarowy”, wentylatorów i klap w oparciu o sygnały z czujników CO i LPG. Automatyka ACC.GP jest tworzona indywidualnie pod dany system wentylacji w oparciu o sprawdzone i certyfikowane podzespoły. Automatyka posiada wymagane w Polsce dokumenty dopuszczające: certyfikat zgodności, aprobatę techniczną, deklarację zgodności.

DOSTARCZANIE KLAP PPOŻ.
AERECO dostarcza zarówno klapy odcinające do wentylacji bytowej, jak również klapy do wentylacji pożarowej. Wszystkie oferowane klapy posiadają wymagane dokumenty dopuszczające. Zgodność z normą europejską jest potwierdzona znakiem CE. Więcej informacji o klapach ppoż. można znaleźć w katalogu AERECO „KLAPY PRZECIWPOŻAROWE”.

MONTAŻE ELEMENTÓW.
Firma AERECO oferuje usługę montażu wentylatorów i automatyki sterującej. W ofercie montażu uwzględnione jest wykonanie instalacji elektrycznej pomiędzy automatyką sterującą a wentylatorami i czujnikami.

URUCHOMIENIE INSTALACJI.
Firma AERECO oferuje darmowy rozruch systemu EXIT.GP. W ramach rozruchu następuje sprawdzenie poprawności działania systemu detekcji pożaru, automatyki sterującej oraz testy systemu wentylacji.

TESTY DYMOWE.
AERECO przeprowadza próbne testy dymowe z wykorzystaniem gorącego dymu. Asystuje przy odbiorach przez PSP.

 

Pobierz katalog systemu EXIT.GP

 

Pobierz akcesoria dla systemu EXIT.GP

EGP.T

Wentylatory indukcyjne dwubiegowe

Wentylacja pożarowa i bytowa.
Wentylacja garaży i tuneli.
Odporność ogniowa 400°C/2h.

EGP.ASL

Wentylatory indukcyjne dwubiegowe

 

Wentylator osiowy bytowy.
Praca w trybie nawiewu lub wyciągu.
Wysokosprawny silnik.

EGP.AFL

Wentylator oddymiający F400

Wentylator osiowy oddymiający.
Praca w trybie nawiewu lub wyciągu.
Wysokosprawny silnik.
Praca rewersyjna.

ACC.GPF/GPS

Centrala sterująca

 

Szafa sterująca przeznaczona do sterowania wentylacją w garażu podziemnym w systemach wentylacji bytowej

C.GP.1

Mikroprocesorowy Detektor Tlenku Węgla

Instalacja detekcji spalin w garażach
Montaż wewnątrz budynku
Budownictwo nowe i poddane renowacji
Współpraca z systemem automatyki AERECO

C.GP.1

Głowica pomiarowa do wykrywania obecności propan-butan (LPG)

 

Instalacja detekcji i LPG w garażach
Montaż wewnątrz budynku
Budownictwo nowe i poddane renowacji
Współpraca z systemem automatyki AERECO