1. Strona główna
 2. Aereco
 3. Przepisy wentylacyjne

Regulacja rynku w Europie

 

NORMY CEN ZWIĄZANE Z WENTYLACJĄ BUDYNKÓW

Obliczenie wpływu systemu wentylacji na charakterystykę energetyczną budynków związane jest głównie z następującymi normami:

 • EN ISO 13790: Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia
 • EN 15251: Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę
 • EN 13779: Wentylacja budynków niemieszkalnych — Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji
 • EN 15241: Wentylacja budynków – Metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza
 • EN 15242 Wentylacja budynków – Metody obliczeniowe do wyznaczania strumieni objętości powietrza w budynkach z uwzględnieniem infiltracji

Zapotrzebowanie na energię do wentylacji jest przede wszystkim obliczane według normy EN 13790 jako charakterystyka budynku z uwzględnieniem wymaganej jakości środowiska wewnętrznego (intensywność wymiany powietrza z EN 15251 lub uwzględniające infiltrację z EN 15242).

W normie EN 15242 przepływy powietrza są obliczane zarówno dla wentylacji mechanicznej, hybrydowej, jak i grawitacyjnej . Obliczenia dla systemów mechanicznych opierają się na wymaganych przepływach powietrza z EN 15251/EN 13799. Przy ustalaniu tych wartości uwzględnienia się takie czynniki jak: położenie centrali wentylacyjnej (wewnątrz lub na zewnątrz budynku), włączanie i wyłączanie, efektywność wentylacji, dokładność procesu projektowania i wykonywania systemu, przepływ powietrza przy nieszczelnościach w przewodach wentylacyjnych, wycieki powietrza z centrali wentylacyjnej i przy recyrkulacji powietrza. W przypadku wentylacji grawitacyjnej celem jest obliczenie przepływu powietrza w systemie z uwzględnieniem warunków zewnętrznych i wewnętrznych. W tej metodzie bierze się pod uwagę zależność między natężeniem przepływającego powietrza w przewodzie wentylacyjnym, a spadkiem ciśnienia w nasadzie kominowej, który zależy od zewnętrznych warunków pogodowych, z uwzględnieniem prędkości wiatru, współczynnika straty ciśnienia nasady kominowej, kąta nachylenia dachu i położenia nasady kominowej.

Zapotrzebowanie na energię do wentylacji następnie można obliczyć na podstawie normy EN 15241, biorąc pod uwagę potrzeby energetyczne wentylatorów, wstępne nagrzewanie i chłodzenie powietrza, sprawność wymienników ciepła, nawilżanie, osuszanie i straty energii w przewodach wentylacyjnych.

Należy zwrócić uwagę na rozróżnienie pomiędzy normami EN 13790 i EN 15241, aby uniknąć dwukrotnego uwzględnienia efektu energetycznego związanego z odzyskiem ciepła. Szczegółowe wytyczne projektowania i wymagań dotyczących systemów wentylacyjnych są zawarte w normie EN 13799. Informacje podane w tej normie i jej załącznikach dotyczą głównie mechanicznych systemów wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz części mechanicznej hybrydowych systemów wentylacyjnych.

NORMY CEN ZWIĄZANE Z BADANIEM ELEMENTÓW SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH
Grupa norm, EN 13141 określa metody badania elementów systemów wentylacyjnych:

 • EN 13141-1 Wentylacja budynków — Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań — Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza, montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych
 • EN 13141-2 Wentylacja budynków — Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań — Część 2: Wywiewniki i nawiewniki
 • EN 13141-3 Wentylacja budynków — Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań — Część 3: Okapy kuchenne bez wentylatora stosowane w mieszkaniach
 • EN 13141-4 Wentylacja budynków — Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań — Część 4: Wentylatory stosowane w systemach wentylacji mieszkań
 • EEN 13141-5 Wentylacja budynków — Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań — Część 5: Nasady kominowe i wyrzutnie dachowe
 • EN 13141-6 Wentylacja budynków — Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań – Część 6: Zestawy do wentylacji wywiewnej przeznaczone do stosowania w pojedynczych mieszkaniach
 • EN 13141-7 Wentylacja budynków — Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań – Część 7: Badanie właściwości urządzeń wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej (z odzyskiem ciepła) do wentylacji mechanicznej budynków jednorodzinnych
 • EN 13141-8 Wentylacja budynków — Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań – Część 8: Badanie właściwości bezkanałowych urządzeń mechanicznych nawiewu i wywiewu (uwzględniono odzysk ciepła) do instalacji wentylacji mechanicznej dla pojedynczych pomieszczeń
 • EN 13141-9 Wentylacja budynków — Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań — Część 9: Urządzenie do przepływu powietrza montowane w przegrodzie zewnętrznej, regulowane poziomem wilgotności powietrza
 • EN 13141-10 Wentylacja budynków — Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań — Część 10: Higrometryczne wywiewniki powietrza
 • Wentylacja budynków — Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań — Część 11: Urządzenia do wentylacji nawiewnej