1. Strona główna
 2. Polityka ochrony danych osobowych

Zasady określone poniżej dotyczą przetwarzania danych osobowych przez:

 

AERECO, spółka akcyjna prawa francuskiego o kapitale 400 000 EUR, wpisana w rejestrze handlowym i spółek w Meaux pod numerem 327 985 230, z siedzibą w 62 rue de Lamirault – Collégien – 77615 Marne Valley Cedex 3, Francja, reprezentowana przez Pana Laurent GERRER Prezesa Zarządu.

 

Wprowadzenie

W ramach swojej działalności firma Aereco przetwarza dane osobowe (zgodnie z zasadami poniżej), w tym dane osobowe osób przeglądających jej strony internetowe (www.aereco.com.pl i www.aerecojobs.com), zwane dalej: „Stronami” lub „Stroną” .

Aereco zachęca do zapoznania się z niniejszą polityką ochrony danych osobowych, aby dowiedzieć się, w jaki sposób firma wykorzystuje i chroni dane osobowe, przekazywane przez użytkowników w trakcie przeglądania Stron oraz jakich środków używa, aby kontrolować ich używanie.

W przypadku odmowy przekazania danych osobowych Aereco może nie być w stanie udostępnić użytkownikowi niektórych informacji, usług lub funkcji Stron.

Aereco wdraża również odpowiednie procedury wewnętrzne w celu podniesienia świadomości pracowników i zapewnienia przestrzegania tych zasad w swojej organizacji.

 

Ramy prawne

Aereco przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem tych danych (zwanym dalej „RODO”) oraz przepisami ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. w sprawie danych, plików i swobód (zmienionej).

Aby zapewnić prawidłowe stosowanie tych zasad, firma Aereco wyznaczyła inspektora ochrony danych, który jest uprzywilejowanym pośrednikiem w kontaktach z Krajową Komisją ds. Informatyki i Wolności (CNIL).

 

Gromadzenie danych osobowych

„Dane osobowe” zawierają szereg informacji identyfikujących bezpośrednio lub pośrednio osobę fizyczną, na przykład na podstawie identyfikatora (nazwisko, numer, dane o lokalizacji, identyfikator online itd.).

W ramach naszych usług użytkownik przekazuje nam swoje dane osobowe za pomocą różnych środków, w szczególności na naszych Stronach w trakcie przeglądania, wypełniania różnych formularzy gromadzenia danych, subskrypcji biuletynu, składania aplikacji, czy nawiązywania kontaktu z Aereco lub przekazywania nam danych osobowych w każdy inny sposób. Są to głównie:

 • Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, kraj, firma
 • Dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu
 • Dane połączenia: adres IP komputera, pliki cookie
 • Dane rekrutacyjne: CV, list motywacyjny
 • Inne przydatne informacje (temat i treść wiadomości itd.)

 

Podstawy prawne i cele

Aereco wykorzystuje Twoje dane osobowe zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

Za zgodą na przetwarzanie informacji w określonych celach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Właściciel danych nie ma obowiązku podawać swoich danych lub może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Prosimy zatem o zgodę na:

 • przekazywanie naszych aktualności, informacji o produktach i usługach (newsletter);
 • śledzenie działań użytkownika przy użyciu newslettera w celach marketingu ukierunkowanego;
 • odpowiadanie na pytania zadawane przez użytkowników w internetowym formularzu kontaktowym i podawanie wszelkich potrzebnych informacji;
 • przetwarzanie aplikacji online użytkowników.

Do celów uzasadnionych interesów, które realizujemy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Właściciel danych nie ma obowiązku podawać swoich danych lub może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie w dowolnym momencie. Chodzi o możliwość wykonywania statystyk odwiedzin na naszych Stronach i uzyskania informacji pozwalających nam poprawić komfort korzystania ze stron.

 

Pliki cookie

Podczas przeglądania naszych Stron informacje dotyczące odwiedzin i statystyk mogą być zapisywane w plikach „cookies” instalowanych w komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie, prosimy o zapoznanie się z naszym oświadczeniem dotyczącym wykorzystywania plików cookie.

Możesz również zarządzać plikami cookie na naszej stronie internetowej za pomocą narzędzia do zarządzania plikami cookie w lewym dolnym rogu ekranu.

 

Odbiorcy danych osobowych

Tylko upoważnione osoby mają w granicach swoich uprawnień dostęp do danych osobowych użytkowników:

 • działy wewnętrzne Aereco;
 • usługodawcy i podwykonawcy Aereco, zgodnie z zobowiązaniami w zakresie ochrony bezpieczeństwa i poufności danych osobowych.

Nigdy nie udostępniamy danych osobowych stronom trzecim (innym niż nasi usługodawcy i podwykonawcy), chyba że wcześniej uzyskaliśmy na to wyraźną zgodę użytkownika. W danym wypadku poinformujemy, kim są starannie przez nas wybrane strony trzecie, aby użytkownik mógł podjąć świadomą decyzję przed udzieleniem swojej zgody. Użytkownik zawsze może podjąć decyzję o wyłączeniu się.

Ponadto firma AERECO może być zmuszona do podania danych osobowych upoważnionym, francuskim lub zagranicznym organom publicznym.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Aereco przechowuje dane osobowe użytkowników przez czas niezbędny do celów przetwarzania, dla których zostały one zebrane i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Środki bezpieczeństwa

Firma Aereco wdrożyła odpowiednie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa i poufności danych osobowych użytkowników oraz – w możliwym zakresie – zapobiec wszelkim zmianom, utracie lub nieuprawnionemu dostępowi.

W przypadku korzystania z usług zewnętrznego dostawcy lub podwykonawcy firma Aereco przekazuje mu dane osobowe dopiero po uzyskaniu od niego zgody na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Powiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych

W przypadku naruszenia danych osobowych, mogącego stwarzać poważne zagrożenie dla praw i swobód użytkownika, firma Aereco zobowiązuje się powiadomić użytkownika tak szybko, jak to możliwe. Informacja ta będzie zawierać opis możliwych konsekwencji tego naruszenia, a także działania naprawcze, które zostały lub zostaną podjęte.

 

Przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską

Przewidujemy możliwość przekazywania danych, które gromadzimy w ramach niektórych usług stron trzecich, do innych krajów, w których mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

W takim wypadku upewniamy się, że przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z niniejszą polityką i że jest ono regulowane klauzulami umownymi Komisji Europejskiej, które gwarantują wystarczający poziom ochrony prywatności i podstawowych praw osób.

Wysyłanie naszego elektronicznego biuletynu (newsletter) odbywa się za pośrednictwem „MailChimp”, platformy dystrybucji biuletynów amerykańskiego dostawcy Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Wysłane dane (adres e-mail) są przechowywane na serwerach MailChimp w Stanach Zjednoczonych. Mailchimp zobowiązuje się do przestrzegania unijnych wymogów ochrony danych („Privacy Shield” – tarcza prywatności). Z polityką prywatności Mailchimp można zapoznać się tutaj: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

 

Prawa dostępu, poprawiania, usuwania, przenoszenia, ograniczenia i sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Użytkownik ma prawo do dostępu, korekty, usunięcia, ograniczenia, sprzeciwu i przenoszenia swoich danych osobowych. Ma również prawo do ograniczenia przetwarzania i do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, zgłoszonego w dowolnym momencie.

W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania firma Aereco nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że istnieją uzasadnione i ważne powody, które mają charakter nadrzędny wobec interesów lub podstawowych praw i wolności podmiotu danych lub przetwarzanie jest konieczne do ustalenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych.

Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, nie podważając przy tym legalności przetwarzania przeprowadzonego przed tym wycofaniem.

Użytkownik może również zdecydować o przechowywaniu, usuwaniu i przekazywaniu danych osobowych po swojej śmierci, przekazując ogólne lub szczegółowe wytyczne, które mogą być zapisane na zaufanej stronie trzeciej, certyfikowanej przez CNIL.

Aby skorzystać ze swoich praw lub w razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (DPO):

 • drogą elektroniczną: dpo@aereco.com
 • drogą pocztową: Inspektor ochrony danych – Firma AERECO – 62 rue de Lamirault – Collégien – 77615 MARNE-LA-VALLEE cedex 03.

W takim wypadku prosimy o podanie elementów niezbędnych do identyfikacji (nazwisko, imię, adres e-mail), a także innych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości.

Ponadto, jeżeli użytkownik nie chce już otrzymywać biuletynu (newslettera) i ofert handlowych Aereco, może kliknąć w link rezygnacji z subskrypcji na dole każdej wiadomości.

Jeżeli po skontaktowaniu się z nami użytkownik uzna, że jego prawa do ochrony swoich danych osobowych nie są przestrzegane, może złożyć skargę do CNIL jako organu nadzorczego.

 

Dane osobowe dotyczące osób niepełnoletnich

Firma Aereco nie gromadzi ani nie przetwarza danych osobowych dzieci w wieku poniżej 16 lat bez uprzedniej zgody rodziców lub opiekunów prawnych tych dzieci.

W przypadku gromadzenia danych osobowych dzieci za pośrednictwem Stron rodzice lub opiekunowie prawni mogą zgłosić sprzeciw, kontaktując się z nami pod adresem wskazanym w poprzednim akapicie.

Ponadto każda osoba niepełnoletnia w momencie gromadzenia jej danych osobowych może uzyskać ich usunięcie tak szybko, jak to możliwe.

 

Zmiany

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych może zostać w dowolnym momencie zmieniona lub uzupełniona przez firmę Aereco, w szczególności w celu dostosowania jej do wszelkich zmian legislacyjnych, regulacyjnych, orzeczniczych lub technologicznych. W takim wypadku data aktualizacji zostanie wyraźnie wskazana. Zmiany te stają się obowiązujące dla użytkownika Stron z chwilą opublikowania na stronie. Użytkownik jest zatem proszony o regularne przeglądanie naszej Polityki ochrony danych osobowych, aby pozostawać na bieżąco z wprowadzanymi zmianami.