1. Strona główna
  2. Wiedza
  3. Źródła zanieczyszczeń powietrza wewnątrz pomieszczeń

Pierwszym celem systemu wentylacji jest zapewnienie dobrej jakości powietrza w pomieszczeniu, zastępując zużyte powietrze świeżym powietrzem z zewnątrz. Podczas gdy zanieczyszczenie w pomieszczeniach – będące wynikiem emisji z metabolizmu człowieka, czynności w pomieszczeniach oraz materiałów budowlanych i mebli – jest kompleksem wielu rodzajów zanieczyszczeń, wilgotność odgrywa niezwykłą i specyficzną rolę w kontekście mieszkalnym.

indoor pollution sources

Wilgotność: decydujący czynnik dla zdrowego budynku i zdrowia mieszkańców

Woda w stanie ciekłym lub w postaci pary jest główną przyczyną szkód w budynkach. Nawet małe ilości pary wodnej mogą bezpośrednio lub pośrednio wpływać na budynek i zdrowie jego mieszkańców.
Choć pewna ilość pary wodnej (najlepiej pomiędzy 40%, a 60% wilgotności względnej) jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania układu oddechowego, to jednak zbyt duża wilgotność jest dla budynku i dla jego użytkowników szkodliwa. W nowych budynkach i w budynkach po termomodernizacji charakteryzujących się lepszą izolacją i szczelnością, wilgoć może powodować znaczne szkody wynikające z wykraplania się wody na mostkach cieplnych, przeszkleniach i na warstwie paroizolacji. Może także pogarszać sprawności izolacji wewnątrz ścian.
Nadmierna wilgoć wytwarzana jest w wyniku działalności człowieka, np.: para wodna z oddychania i parowania podczas prac domowych (takich jak: pranie, gotowanie, suszenie ubrań itp.); nawet rośliny znajdujące się w budynku, jeśli jest ich wystarczająco dużo, mogą zwiększać poziom wilgotności względnej.
Więcej informacji na temat pleśni i wilgoci w europejskich domach można znaleźć w badaniach instytutu IBP Fraunhofera i na powiązanej infografice. We wnioskach z tych badań stwierdzono, że „zapewnienie łatwej wentylacji grawitacyjnej, automatycznej lub mechanicznej w budynkach pomaga w zapobieganiu wzrostowi poziomu wilgoci i rozwojowi pleśni”.

indoor pollution sources

Wysoka wilgotność względna sprzyja zanieczyszczeniom biologicznym

Wysoka wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach zwiększa ryzyko rozwoju roztoczy i prowadzi do wykraplania się pary wodnej na zimnych powierzchniach, co z kolei sprzyja rozwojowi grzybów i bakterii. Dlatego wilgotność względna w mieszkaniu musi być skutecznie kontrolowana przez wydajny system wentylacji i stabilizowana na odpowiednim poziomie.
Dowiedziono, że decydujące znaczenie dla zdrowia i komfortu mieszkańców mają oprócz wilgoci: dwutlenek węgla, lotne związki organiczne oraz inne zanieczyszczenia biologiczne, które należy uwzględnić w strategii wentylacji, aby zapewnić dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach.

indoor pollution sources

Lotne i półlotne związki organiczne

Badania przeprowadzone na całym świecie wykazały, że szczególnie w przypadku niedostatecznej wentylacji w naszych mieszkaniach może pojawiać się wiele zanieczyszczeń, w tym lotne i półlotne związki organiczne w stężeniach znacznie przekraczających obowiązujące normy i zalecenia WHO. Źródłami substancji, o których mowa, są między innymi: farby, tapety, produkty do szklenia, laminowane pokrycia podłogowe, pasty, aerozole w puszkach, kuchenki na paliwa ciekłe i perfumy.

Nadmierna ekspozycja na tego typu niebezpieczne substancje może spowodować katastrofalne skutki dla zdrowia, szczególnie w przypadku najbardziej wrażliwych osób, czyli noworodków i osób starszych. Faktycznie, wszystkie lotne związki organiczne są klasyfikowane przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC), jako środki rakotwórcze. Półlotne związki organiczne, to związki podobne do lotnych związków organicznych, ale o większych cząsteczkach. Dlatego są one mniej lotne i jednocześnie mniej szkodliwe. Oprócz zwiększania ryzyka zachorowania na raka, lotne i półlotne związki organiczne będące specyficznymi zanieczyszczeniami powietrza w pomieszczeniach, mogą powodować reakcje alergiczne, mieć działanie neurotoksyczne i zakłócać funkcjonowanie układu hormonalnego. W rzeczywistości niektóre z tych substancji rakotwórczych są również substancjami zaburzającymi gospodarkę hormonalną.

Zapewniając stałą wentylację o zmiennym i zawsze niezerowym wydatku, instalacje wentylacyjne Aereco stanowią właściwą odpowiedź na problemy związane z lotnymi i półlotnymi związkami organicznymi. W połączeniu z właściwym doborem niskoemisyjnych mebli, materiałów wykończeniowych, itd. nasze systemy wentylacyjne ograniczają ryzyko ekspozycji na tego typu zanieczyszczenia.

indoor pollution sources

Dwutlenek węgla i inne zanieczyszczenia

Obecność CO2 w mieszkaniach spowodowana jest głównie oddychaniem ich użytkowników. Jak dowodzą badania, oddychaniu towarzyszy też emisja pary wodnej, co potwierdza przydatność urządzeń kontrolujących wilgotność do sterowania wydajnością wentylacji.
Wśród zanieczyszczeń występujących w mieszkaniach, które mogą być zagrożeniami dla zdrowia, największe obawy budzi jednak tlenek węgla, który może powstawać w instalacjach grzewczych, podczas gotowania na gazie i palenia; radon; azbest; tlenki azotu (NOx) i dwutlenek azotu (NO2). Do innych czynników z grupy wysokiego ryzyka należą zanieczyszczenia biologiczne, takie jak roztocza, mikroorganizmy, pleśnie, itp.

Istnieje tylko jeden sposób skutecznego usunięcia tych wszystkich zanieczyszczeń – jest nim wentylacja. Jest ona niezbędna i jest podstawowym wymogiem dla dobrego zdrowia użytkowników pomieszczeń.