Ochrona danych osobowych

 1. Strona główna
 2. Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), spółkę AERECO WENTYLACJA sp. z o.o. przekazuje poniższe informacje dotyczące przetwarzania przez nią danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest AERECO WENTYLACJA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 7, 01-211 Warszawa (dalej Administrator).
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie Polityką Ochrony Danych Osobowych obowiązującą w spółce AERECO WENTYLACJA sp. z o.o.
 3. Dane osobowe są pozyskiwane zgodnie z art.6 ust.1 lit. b, c, f RODO przez Administratora bezpośrednio od osób, których dotyczą lub ze źródeł publicznych.
 4. Dostęp do przetwarzanych danych osobowych posiadają upoważnieni członkowie organów i pracownicy spółki AERECO WENTYLACJA sp. z o.o. oraz podmioty, z którymi spółka AERECO WENTYLACJA sp. z o.o. współpracuje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub w związku z realizacją obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji niżej wskazanych celów:
 • Składanie i przyjmowanie ofert handlowych, zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy pomiędzy Administratorem a osobą trzecią;
 • Wykonywanie umów zawartych pomiędzy Administratorem a osobą trzecią i prowadzenie wszelkich procesów związanych z wykonywaniem takich umów;
 • Wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków rachunkowych, sprawozdawczych, podatkowych i archiwizacyjnych;
 • dochodzenia i egzekucji roszczeń związanych z zawartymi umowami.
 1. Po zakończeniu realizacji celów przetwarzania dane osobowe będą podlegać retencji, zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych obowiązującą w spółce AERECO WENTYLACJA sp. z o.o.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, przy zapewnieniu przez administratora odpowiedniego poziomu ich ochrony oraz zgodnie z art.44 RODO.
 3. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 4. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia lub pytania dotyczące ochrony danych osobowych przetwarzanych przez spółkę AERECO WENTYLACJA sp. z o.o. prosimy kierować pod adres mail: daneosobowe@aereco.com.pl