PL

Wszystko co powinieneś wiedzieć na temat wentylacji

Najlepszy sposób na oszczędność energii przy zachowaniu optymalnej jakości powietrza

Podgrzanie każdego metra sześciennego powietrza w okresie grzewczym wiąże się z kosztami energetycznymi i środowiskowymi. Jedynym rozwiązaniem ograniczającym ilość podgrzewanego powietrza jest dostosowanie intensywności wentylacji do zmieniających się potrzeb.

Idea wentylacji sterowanej zapotrzebowaniem opiera się na dostarczeniu wymaganej ilości powietrza do pomieszczeń w zależności od chwilowego zapotrzebowania. W takim systemie największe oszczędności energetyczne występują w okresach w których zapotrzebowanie na powietrze jest niemalże zerowe, czyli w czasie gdy pomieszczenia nie są użytkowane. Dla określenia wskaźnika decydującego o intensywności wymiany powietrza, wykorzystuje się emisję zanieczyszczeń związanych z metabolizmem człowieka oraz procesami użytkowania pomieszczeń.

Taki system w pełni automatycznie optymalizuje zużycie energii oraz jakość powietrza wewnętrznego, a poza zwiększeniem komfortu użytkowników wpływa korzystnie na pracę całej instalacji wentylacyjnej. Każdy system HIGRO aereco oparty jest na tej zasadzie wentylacji.

Zalety wentylacji sterowanej zapotrzebowaniem

Łącząc oszczędność energii z wysoką jakością powietrza wewnętrznego, wentylacja sterowana zapotrzebowaniem posiada szereg zalet związanych z ograniczeniem średniego strumienia powietrza wentylacyjnego:

 

v4a-whole-house-exhaust-fan-ventilation Zmniejszenie ilości energii zużywanej przez wentylator

Dzięki redukcji ilości przepływającgo powietrza wentylator pracuje poniżej swoich maksymalnych parametrów, a co za tym idzie zużywa mniej energii. Ten tryb pracy pozwala uzyskać przewagę systemom aereco nad instalacjami ze stałą ilości wymienianego powietrza, w tym nad instalacją z odzyskiem ciepła. Wyposażenie w dwa wentylatory, pracujące z maksymalną wydajnością sprawia, że system z odzyskiem ciepła, w wyniki większego zużycia energii elektrycznej, charakteryzuje się wyższym zużyciem energii pierwotnej.

 

Demand controlled ventilation: less clogging of filters, air ducts and terminals Rzadsza konserwacja filtrów, przewodów i kratek wentylacyjnych

Średnie zmniejszenie intensywności wentylacji wiąże się z mniejszą ilością zanieczyszczeń przepływających przez instalację, a w efekcie z mniejszym zatykaniem filtrów i zabrudzeniem ścianek przewodów. Mniejsza ilość zanieczyszczeń oznacza rzadszą konserwację, a mniejsze zabrudzenie filtru wiąże się bezpośrednio z mniejszym zużyciem energii przez wentylatory.

 

Demand controlled ventilation: increased life of demand controlled exhaust fans Dłuższa żywotność wentylatorów

Żywotność wentylatorów w instalacji związana jest z poziomem mocy przy której instalacja pracuje. Zmniejszenie średniej ilości przetłaczanego powietrza oznacza pracę z mniejszą mocą, co wiąże się bezpośrednio z dłuższym czasem bezawaryjnej pracy.

 

Demand controlled ventilation: greater availability of pressure and airflow for terminals Bardziej optymalne wykorzystanie ciśnienia dyspozycyjnego w kratkach

Dzięki dostosowaniu przepływu powietrza w poszczególnych kratkach do aktualnego zapotrzebowania w pomieszczeniu, unika się przetłaczania nadmiernych ilości powietrza w instalacji wentylacyjnej. W ten sposób optymalizacji i redukcji ulegają spadki ciśnienia w przewodach.

 

Demand controlled ventilation: reduced size of air ductwork to gain on valuable floor space Zmniejszone średnice przewodów to tańsza instalacja

Praca instalacji ze zmiennym przepływem oznacza w praktyce, że nie występuje sytuacja w której wszystkie kratki są maksymalnie otwarte w tym samym czasie. Ta nierównomierność przepływu sprawia, że w instalacji stosuje się przewody wentylacyjne o średnicach mniejszych niż by to wynikało z obliczeń dla przepływów maksymalnych. Mniejsze średnice to jednocześnie mniejsze koszty instalacji oraz mniejsza przestrzeń techniczna do prowadzenia przewodów.

 

wentylacja HIGROsterowana

System wentylacji HIGROsterowanej AERECO, stworzony w 1984, dostosowuje automatycznie przepływ powietrza w zależności od wilgotności względnej wewnątrz pomieszczenia, bez dodatkowego dopływu energii elektrycznej.

Współczynnik temperatury w nawiewniku HIGROsterowanym

Thermal behaviour of the humidity sensitive air inlet

 

Dobór temperatury czujnika tak by mógł pracować przez cały rok

Stopień otwarcia przepustnicy nawiewnika higrosterowanego jest zależny od poziomu wilgotności zmierzonego przez czujnik. Dla tych samych wartości wilgotności bezwzględnej, wartość wilgotności względnej zmierzonej przez czujnik nawiewnika może różnić się od wartości zmierzonej na środku pomieszczenia. Wartość wilgotności względnej zmienia się w zależności od temperatury. Łatwo więc zrozumieć, że temperatura w pobliżu czujnika nawiewnika ma znaczny wpływ na wielkość odczytu wilgotności względnej. Kontrola temperatury ma fundamentalne znaczenie w procesie kontroli położenia przepustnicy bez względu na warunki klimatyczne (temperatura wewnętrzna i zewnętrzna, wilgotność względna wewnętrzna i zewnętrzna) oraz dopasowanie stopnia otwarcia przepustnicy do emisji pary wodnej wewnątrz pomieszczenia.

 

Znaczenie doboru odpowiedniego współczynnika temperatury

Współczynnik temperatury CT określa się według następującej zależności: Tczujnika = CT x (Twewnętrzna – Tzewnętrzna)

Gdzie T = temperatura w oC

Kilka lat badań pozwoliło na określenie i kontrolę idealnej wartości współczynnika CT. Przy wartości współczynnika CT pomiędzy 0.25 a 0.32, HIGROsterowane nawiewniki uzyskują dużą amplitudę zmiennego przepływu o każdej porze roku i reagują na wilgotność względną wewnątrz pomieszczenia. W zimie, w pomieszczeniu w którym wilgotność względna jest niska, przepustnica nawiewnika jest przymknięta, gotowa na otwarcie gdy tylko wilgotność wzrośnie.

 

 

Konsekwencje zbyt wysokiej wartości współczynnika

Przy wyższej wartości współczynnika (CT > 0.32), temperatura czujnika może być zbyt niska w okresie zimy; taki stan spowodowałby odczyt zbyt dużej wartości wilgotności względnej co powodowałoby większe otwarcie nawiewnika, nawet przy niskiej zawartość pary wodnej w pomieszczeniu. Zdolność regulacji systemu byłaby wtedy zredukowana, a straty cieplne wzrosłyby. Ponadto zbyt niska temperatura czujnika mogłaby spowodować poważne zwiększenie histerezy (różnicy pomiędzy początkiem i końcem krzywej stopień otwarcia/wilgotność), co nie pozwalałoby na określenie położenia przepustnicy w zależności od znanej wartości wilgotności względnej.

 

Porównanie różnych produktów badanych zgodnie z normą EN 13141-9

Norma EN 13141-9, opisująca sposoby badań nawiewników HIGROsterowanych, wyróżnia dwie metody określania charakterystyki przepływowej. Metoda izotermiczna, w której temperatura wewnętrzna i zewnętrza jest stała, oraz metoda nieizotermiczna (niższa temperatura zewnętrzna), istotna przy określeniu wpływu współczynnika temperatury na pracę nawiewnika. Na wykresie obok przedstawiono charakterystykę przepływową nawiewnika HIGROsterowanego aereco typ EXR. Pracę nawiewnika w warunkach tej samej temperatury na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia przedstawia szara krzywa. Przy spadku temperatury zewnętrznej do 10°C charakterystyka pracy ulega przesunięciu (niebieska krzywa). W tych warunkach otwarcie nawiewnika nastąpi przy niższej wilgotności względnej. Dzięki temu urządzenie będzie pracowało sprawnie również w okresie grzewczym, kiedy wilgotność względna w pomieszczeniach jest z reguły niższa.

 

Wykres obok przedstawia co się dzieje w przypadku zastosowania nawiewnika charakteryzującego się zbyt dużym współczynnikiem temperatury (zła izolacja termiczna czujnika). Spadek temperatury sprawia, że nawiewnik przestaje reagować na zmianę wilgotności wewnątrz pomieszczenia i pozostaje otwarty niezależnie od emisji pary wodnej w pomieszczeniu (niebieska krzywa). Powodem takiej pracy jest zbyt niska temperatura czujnika w porównaniu do wartości na środku pomieszczenia. Taki nawiewnik spowoduje nadmierne wychłodzenie pomieszczenia i zwiększenie zużycia energii.