PL

AXIS.ZZsystem różnicowania ciśnienia

AXIS.ZZsystem różnicowania ciśnienia

SYSTEM WENTYLACJI AERECO – AXIS.ZZ

System AXIS.ZZ jest systemem zapobiegającym zadymieniu klatek schodowych. Zabezpiecza przed przedostawaniem się na klatkę lotnych produktów spalania (dymu i gazów pożarowych). Dzięki temu strefy bezpiecznej ewakuacji pozostają wolne od dymu umożliwiając bezpieczną ewakuację.

Dodatkowo system zabezpiecza dojścia ekip ratowniczych do kondygnacji objętej pożarem oraz umożliwia prowadzenie działań na wyższych i niższych kondygnacjach. System umożliwia usuwanie dymu po pożarze.

System AXIS.ZZ może być stosowany we wszystkich kategoriach budynków wielokondygnacyjnych jako system zabezpieczania dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem. Wykorzystywany jest do zabezpieczenia przed zadymieniem całej drogi ewakuacyjnej w skład której mogą wchodzić korytarz ewakuacyjny, przedsionek pożarowy, klatka schodowa oraz szyby windowe.

 

ZASADA DZIAŁANIA

System AXIS.ZZ jest całkowicie zautomatyzowany dzięki zastosowaniu odpowiednich czujników oraz innowacyjnych algorytmów obliczających, analizujących i sterujących pracą całego systemu.

Głównym celem systemu AXIS.ZZ jest uniemożliwienie przedostawaniu się dymu podczas pożaru do przestrzeni chronionej, poprzez wytworzenie odpowiedniego nadciśnienia.

Detekcja pożaru powoduje uruchomienie wentylatora nawiewnego który tłoczy powietrze do przestrzenie chronionej. W celu zapewnienia przepływu powietrza przez otwarte drzwi konieczne jest zapewnienie upustu dymu i powietrza z kondygnacji objętej pożarem (np. poprzez otwarcie okna).

Wydajność wentylatora nawiewnego jest tak dobrana, aby pokrywała przecieki przez nieszczelności oraz zapewniała wymaganą prędkość powietrza w otwartych drzwiach, uniemożliwiając przedostanie się dymu z obszaru objętego pożarem. Za utrzymanie stałego nadciśnienia odpowiadają czujniki, które reagują na każdą zmianę ciśnienia w przestrzeniach chronionych, przekazując sygnał do centrali sterującej.

Podczas pracy sytemu na klatce schodowej utrzymywane jest nadciśnienie na poziomie 50 Pa*, co jest zgodne z obowiązującą normą PN-EN 12101-6:2007.

DOBÓR SYSTEMU

System AXIS.ZZ umożliwia dobór zarówno wg. normy PN-EN 12101-6:2007, która wyróżnia 6 systemów, a także według instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej nr 378/2002, w której wyróżniamy dwa systemy zabezpieczania dróg ewakuacji.

ELEMENTY SYSTEMU

Wentylator EGP.ASL

 


Centrala sterująca
ACC.GPF
Przetwornik różnicy
ciśnienia C.PC
Punkt pomiaru
ciśnienia C.PP
Czujka dymu
C.CD
Przepustnica
PWP

 

 

KATALOG SYSTEMU AXIS.ZZ

Katalog AXIS.ZZ